VOP

VOP

Všeobecné smluvní podmínky pro účast na výletech cestovní agentury CA Stella Kladno

(BIG TIME s.r.o.)

1.  Vznik smluvního vztahu

1.1.Smluvní vztah mezi cestovní agenturou,  BIG TIME s.r.o. se sídlem Křenova 437/8, 16000 Praha 6-Veleslavín (dále jen CA Stella Kladno) a zákazníkem (případně  jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základě zákazníkem podepsané smlouvy o službě cestovního ruchu CA Stella Kladno.

 

2. Cena zájezdu

CA Stella Kladno je oprávněna do 21 dnů před zahájením služby cestovního ruchu zvýšit cenu zájezdu jednostranným úkonem v případě, že dojde ke zvýšení:

 1. ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo

 2. plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně

Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dnů před zahájením služby cestovního ruchu. Klientům, kteří v době cenové úpravy již uhradili plnou cenu služby cestovního ruchu, garantujeme původní vypsanou cenu.

 

3. Platební podmínky

3.1.CA Stella Kladno má právo na zaplacení objednaných služeb cestovního ruchu před jejich poskytnutím.

3.2.CA Stella Kladno je oprávněna požadovat zálohu ve výši 50 % z ceny zájezdu/osobu. Tato záloha je splatná v hotovosti, bankovním  převodem, event. složenkou do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o službě cestovního ruchu.

3.3.Doplatek musí být uhrazen v hotovosti, bankovním převodem, event. složenkou nejpozději do 30 dnů před odjezdem služby cestovního ruchu.

3.4.Poplatky spojené s odstoupením od smlouvy (storno poplatky) jsou splatné ihned.

3.5.Zákazník má právo na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny služby cestovního ruchu.

 

4. Práva a povinnosti zákazníka

K základním právům zákazníka patří:

 1. právo na řádné poskytnutí služeb pokud bez zavinění CA Stella Kladno zákazník potvrzené služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu

 2. právo na dodatečné informace, pokud by nebyly uvedeny v nabídkových listech nebo katalogu

 3. právo být seznámen se změnami služeb cestovní služby rozsahu služeb a ceny

 4. právo zrušit objednané služby, kdykoliv před zahájením jejich čerpání, a to odstoupením od smlouvy, za podmínek uvedených v článku 6 (odstupné)

 5. právo na reklamaci v souladu s článkem 7 (reklamace)

 6. právo na ochranu dat uvedených v cestovní smlouvě a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami

 

K základním povinnostem zákazníka patří:

 1. úplně a pravdivě uvést údaje ve smlouvě o služeb cestovní služby a předložit doklady požadované cestovní agenturou pro zajištění zájezdu

 2. zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělé ho účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje

 3. zaplatit cenu služeb cestovní služby v souladu s článkem 2 těchto podmínek a zaplacení prokázat dokladem

 4. dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo srazu se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů

 5. dodržovat pasové celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje, cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat na vízovou povinnost u zastupitelství zemí, kam cestují, veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník

 6. zaplatit cenu uvedenou ve smlouvě o zájezdu za podmínek stanovených článkem 3 (platební podmínky) a řídit se cestovními a ústními pokyny zástupce CA Stella Kladno

 7. veškeré závady a odchylky od objednaných služeb bezodkladně ihned po jejich zjištění na místě oznámit zástupci CA Stella Kladno a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění

 8. zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu

ch) uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy o poskytnutí služeb cestovní služby.

 

5. Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky, rušení zájezdu

Je-li CA Stella Kladno nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu zásadně změnit podmínky smlouvy (posunutí termínu o více než 48 hod., úprava programu), navrhne zákazníkovi změnu smlouvy o poskytnutí služeb cestovní služby. Navrhne-li CA Stella Kladno změnu smlouvy o poskytnutí služeb cestovní služby podle předcházejícího odstavce, má zákazník právo rozhodnout se, zda bude se změnou smlouvy o zájezdu souhlasit nebo zda od smlouvy o poskytnutí služeb cestovní služby odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě 2 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy o poskytnutí služeb cestovní služby od smlouvy neodstoupí, má se za to, že se změnou souhlasí.

5.1.CA Stella Kladno si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků, tj. 30 osob/výlet.  CA Stella Kladno je oprávněna v takovém případě zájezd zrušit, nejpozději však 21 dnů před poskytnutím první služby, v téže lhůtě je cestovní agentura povinna o této skutečnosti informovat zákazníka a nabídnout mu náhradní výlet.

5.2.CA Stella Kladno je oprávněna provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CA Stella Kladno povinna:

·zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu

V případě, že CA Stella Kladno zajistí jako náhradní plnění služby ve stejném rozsahu, jsou další nároky zákazníka vůči CA Stella Kladno vyloučeny.

5.3.CA Stella Kladno si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu zájezdu z důvodů zásahu vyšší moci z důvodů rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností. CA Stella Kladno neručí za škody, které mohou zákazníkům z výše uvedených důvodů  vzniknout. V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny  poskytnutí služeb cestovní služby ani na odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb cestovní služby.

5.4.Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd, má CA Stella Kladno nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

5.5.CA Stella Kladno nejpozději 3 - 7 dnů před zahájením zájezdu poskytne zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou ji známy, pokud nejsou již obsaženy ve smlouvě o poskytnutí služeb cestovní služby nebo v nabídkových listech, které byly zákazníkovi předány.

 

6. Odstoupení od smlouvy, odstupné

6.1.Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb cestovní služby a vrácení zaplacené částky nebo zálohy na poskytnutí služeb cestovní služby bez jakéhokoliv odstupného:

 1. při zrušení zájezdů ze strany CA Stella Kladno

 2. při změně termínu konání zájezdu o více než 48 hodin

6.2.Oznámení o odstoupení od smlouvy sepíše a zasílá doporučenou poštou, příp. jiným prokazatelným způsobem. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem sepsání, případně dnem doručení písemného oznámení na prodejní místo, kde si zákazník službu zakoupil.

6.3.Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností CA Stella Kladno stanovené smlouvou o poskytnutí služeb cestovní služby nebo odstoupí-li CA Stella Kladno od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodů porušení povinností zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CA Stella Kladno odstupné ve výši:

do 31 dní před stanoveným odjezdem 50% z celkové ceny cestovní služby / osoba

od 30 dnů do 0 dnů před stanoveným odjezdem 100 % z celkové ceny cestovní služby / osoba

Den zrušení smlouvy a poskytnutí první služby je započítán do výše uvedeného počtu dnů rozhodujících při výpočtu odstupného.

Na základě přání zákazníka provádíme změny v knihování, za které je účtováno:

 50,- Kč za změnu jména cestujícího do 0 dnů před zahájením zájezdu.

Každý případ změny je posuzován individuálně.

6.4.CA Stella Kladno má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny

6.5.CA Stella Kladno může před nástupem cesty odstoupit s okamžitou platností od smlouvy nebo po započetí cesty smlouvu vypovědět v těchto případech:

 1. neprodleně, když cestující vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, cestujícímu v takovém případě nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány

 2. do 21 dnů před čerpáním první služby při nesplnění minimálního počtu osob, uvedeného v článku 5.1.. Zákazník je obratem informován a je mu nabídnuta změna smlouvy o poskytnutí služeb cestovní služby

 3. bez stanovení lhůty - okamžitě, v důsledku vyšší moci tj. z příčin, kterým CA Stella Kladno. nemohla zabránit ani po vynaložení veškerého úsilí. CA Stella Kladno má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb

Další ustanovení:

6.6.Předem stanovenou cenou se rozumí prodejní cena včetně všech příplatků.

6.7.Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní CA Stella Kladno a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené úhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.

 

7. Reklamace, odpovědnost za škody

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než bylo předem potvrzeno ve smlouvě o poskytnutí služeb cestovní služby, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od skončení zájezdu.

Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen veškeré své výhrady sdělit v místě vzniku průvodci/delegátovi CA Stella Kladno, příp. jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být uskutečněna náprava na místě. Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na slevu. Průvodce CA Stella Kladno se zákazníkem sepíše reklamační protokol. V případě, že není možno reklamaci vyřešit přímo na místě, podepíše průvodce zákazníkovi převzetí reklamačního protokolu. CA Stella Kladno neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u jiné organizace.

CA Stella Kladno neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena

s poskytováním služeb, nebo neodvratnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

 

8. Další podmínky

Zasedací pořádek v autokaru sestavuje CA Stella Kladno podle časové osy nákupu. Případné požadavky (zdravotní problémy atd.) budou řešeny v rámci možností.

 

9. Závěrečná ustanovení

Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména rozsahem objednaných služeb, s podmínkami úhrady odstupného vůči CA Stella Kladno, které je v případech stanovených touto smlouvou o poskytnutí služeb cestovní služby povinen uhradit CA Stella Kladno. Zákazník bere na vědomí, že odstupné jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí služeb cestovní služby, souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestujících osob, ve prospěch kterých tuto smlouvu o poskytnutí služeb cestovní služby uzavírá.

Zákazník je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů. Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., uvedených v této smlouvě dle potřeby CA Stella Kladno a to výhradně za účelem zaslání nabídek služeb v cestovním ruchu. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na této smlouvě o poskytnutí služeb cestovní služby.  Odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v nabídkových listech od této smlouvy - má vždy přednost smlouva o poskytnutí služeb cestovní služby.

 

Vytvářím objednávku...